قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / بررسی حوادث کاری / عدم وجود مستندات قانونی در تعیین میزان درصد مسئولیت اشخاص دربررسی حوادث کاری

عدم وجود مستندات قانونی در تعیین میزان درصد مسئولیت اشخاص دربررسی حوادث کاری

در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس وي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﻳﺎ  ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن اﺳﺒﺎب ﺑﻌﻀﺎ در ﻃﻮل ﻫﻢ ” اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب ” و ﻳﺎ در ﻋﺮض ﻫﻢ ” اﺷﺘﺮاك اﺳﺒﺎب ” اﺛﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ وي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎب در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻀﺎً ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ دوش ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ درﮔﻴﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات در راﺳﺘﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﭼﻪ ﺷﺮط ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ ﻋﻠﺖ دور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن در ﺑﺮوز رﺧﺪاد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ وي ﻣﻲ ﮔﺮدد اراﺋﻪ نظریه ایی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز رﺧﺪاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  تأثیرشان ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ وي ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪل ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳت واز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻻزم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻤﻖ و ﺑﻪ وﻳﮋه آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻄﺎي ﺟﺰاﺋﻲ ﻳﺎ ﺷﺮط و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻌﻀﺎ ًﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﻓﺎﺣﺶ در اﻋﻼم ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺷﺪپس همواره باید به این مهم توجه داشت که درصد های تقصیر اعلامی از سوی کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری صِرفاً استنباط کارشناس و یا هیئت کارشناسی می باشد

بدیهی است که  نظر دیگرکارشناسان می تواند با نطر کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

***************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری – حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای – مسئولیت مدنی حرفه ای

***************************************

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

****************************************

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

***************************************

مطلب پیشنهادی

حادثه به علت همزمان عمل ننمودن شستی ها  ، در دستگاه  پرس

حوادث بسیاری را در دستگاه های پرس مجهز به سیستم فرمان دوشستی شاهد هستیم که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *