قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / مقالات

مقالات

نظریه کارشناسی و تعیین درصد تقصیر توسط کارشناس در حوادث ناشی از کار

  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻀﺎد رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺸﻘﺎت ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻳﻜﻲ از ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻮء رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي …

توضیحات بیشتر »

ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون

دگرگونی های ایجادشده در همه ابعاد زندگی بشر در ده های اخیر روابط اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وهنری و۰۰۰را بسیار پیچیده ومملو از پدیده های بدیع ونوظهور نمود که پرداختن به همه آنها وتجزیه وتحلیل مسائل مربوطه را توسط یک عده خاص غیر مقدور ساخت وبه دنبال این دگرگونیها بود که …

توضیحات بیشتر »

بررسی حوادث ناشی از کار

بنام خدا بررسی حوادث در کارگاهها قبل از پرداختن به  موضوع بررسی حوادث در کارگاهها ،ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی مطالبی که در اینجا درارتباط با تعیین تقصیرو مقصر مطرح میگردد ِصرفا ًمبتنی بر استنباط کارشناسی از مواد قانونی و مقررات تخصصی و فنی مربوطه میباشد وبه …

توضیحات بیشتر »